DỊCH VỤ ỦY THÁC ĐẦU TƯ

ỦY THÁC ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN

KHÁI NIỆM

 • ỦY THÁC ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN hiểu một cách đơn giản nhất là việc giao tiền của một cá nhân/tổ chức (bên giao vốn/ủy thác) cho một cá nhân/tổ chức khác (bên nhận vốn/ ủy thác) với mục đích đầu tư tìm kiếm lợi nhuận trong hoạt động giao dịch mua bán cổ phiếu trên thị trường chứng khoán.
 • Khách hàng (bên ủy thác) sẽ ủy quyền giao dịch chứng khoán một cách hoàn toàn cho nhà quản lý ủy thác. Bên nhận uỷ thác có trách nhiệm đưa ra các quyết định giao dịch và quản lý danh mục đầu tư  trong tài khoản của khách hàng; đảm bảo an toàn và hiệu quả nhất. Quyền lợi, trách nhiệm, phân chia lợi nhuận/rủi ro sẽ được quy định chi tiết trong hợp đồng ủy thác đã ký kết.

ĐỐI TƯỢNG

 • Những người có khoản tiền nhàn rỗi mong muốn có 1 tỉ suất lợi nhuận hàng năm hợp lí cao hơn đi gởi tiết kiệm ngân hàng.
 • Những người là nhà đầu tư cá nhân có ít nhiều kinh nghiệm chơi chứng khoán nhưng không có nhiều thời gian do công việc ngoài cuộc sống.
 • Những người là nhà đầu tư cá nhân chưa có nhiều kinh nghiệm và tự chơi nên bị lỗ mong muốn thay đổi.

MỤC TIÊU

 • Mang lại lợi nhuận TĂNG TRƯỞNG AN TOÀN, ỔN ĐỊNH cho Nhà Đầu tư với mức lợi nhuận có thể lên đến 100%-150%/năm.
 • Nhà đầu tư hoàn toàn yên tâm, do chúng tôi quản lý danh mục trên chính tài khoản giao dịch chứng khoán của quý khách. Bất cứ khi nào, khách hàng cũng có thể theo dõi biến động danh mục đầu tư. Việc chuyển tiền, rút tiền chỉ có thể thực hiện bởi khách hàng.

Nhằm đảm bảo mục tiêu TĂNG TRƯỞNG ỔN ĐỊNH, AN TOÀN, BỀN VỮNG, chúng tôi lựa chọn đầu tư theo chiến lược đầu tư theo XU HƯỚNG DÒNG TIỀN VÀ ĐÀ TĂNG TRƯỞNG:

TIÊU CHÍ LỰA CHỌN DOANH NGHIỆP

 • Lựa chọn doanh nghiệp đầu ngành trong một lĩnh vực có sức mạnh tăng trưởng tốt và có lợi thế cạnh tranh vượt trội từ các sản phẩm mới, nhà máy mới, văn hóa doanh nghiệp…tạo ra doanh thu lợi nhuận tốt trong các quý gần nhất.
 • Doanh nghiệp duy trì được đà tăng trưởng liên tục trong 2-3 năm với độ tăng trưởng tài chính ổn định bền vững, năm sau tốt hơn năm trước, càng cao càng tốt.
 • Ban lãnh đạo có tư duy chiến lược mới tốt, đặc biệt là những Doanh nghiệp có sự thay đổi Ban Lãnh Đạo với khát vọng lớn và tầm nhìn xa, minh bạch

TIÊU CHÍ LỰA CHỌN CỔ PHIẾU

 • Chỉ đầu tư trong một xu hướng đi lên của thị trường chung;
 • Cổ phiếu được lựa chọn luôn là cổ phiếu đầu bảng, mạnh nhất, tốt nhất trong một ngành/lĩnh vực.
 • Là cổ phiếu đáp ứng dầy đủ các tiêu chuẩn về chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận, ROE, ROA…
 • Cổ phiếu được nhiều nhà đầu tư tổ chức tham gia, đặc biệt là ban lãnh đạo có sự đăng ký tham gia mua cổ phiếu.

QUẢN TRỊ RỦI RO

 • Số lượng cổ phiếu trong danh mục đầu tư không vượt quá 5 cổ phiếu;
 • Chỉ sử dụng margin khi cổ phiếu mua có lãi và tiếp tục trong một xu hướng đi lên.
 • Ngưỡng cắt lỗ đối với mỗi cổ phiếu: 5% và 5% hoặc 4% và 8%

Lưu ý

 • Sau khi kết thúc hợp đồng, phần lợi nhuận/rủi ro được tính căn cứ vào góp ban đầu và được phân chia theo tỷ lệ đã thỏa thuận giữa hai bên;
 • Thời gian thực hiện hợp đồng: tối thiểu 12 tháng kể từ ngày ký kết.
 • Giá trị hợp đồng: Tối thiểu 1.000.000.000 đồng (Một tỷ đồng)

CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

========================

HỢP ĐỒNG ỦY THÁC ĐẦU TƯ

Số …

 

 

– Luật các tổ chức tín dụng năm 2010

– Luật Chứng khoán sửa đổi , bổ sung một số điều của Luật Chứng Khoán năm 2010

– Nghị định 58/2012/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ hướng dẫn thị hành Luật Chứng Khoán và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng Khoán

– Căn cứ Thông Tư 30/2014/TT-NHNN quy định về ủy thác của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

– Căn cứ nhu cầu và khả năng thực hiện của hai bên

 

Hôm nay, ngày…tháng…năm 201…, chúng tôi gồm

1. Bên Ủy thác (Sau đây gọi là bên A):……………………………………………………..

Số CMND/Giấy CNĐKKD (đối với tổ chức):……………………………………………………………………………

Ngày cấp…………………………………………………Nơi cấp………………………………………………………………

Địa chỉ:……………………………………………………………………………………………………………………..

Điện thoại:……………………………………………………………………………………………………………….

Người đại diện (nếu có)………………………………………………………………………………………………..

Chức vụ:……………………………………………………………………………………………………….

Tài khoản số: ……………………………………………tại ngân hàng: …………………………………………..

2. Bên nhận ủy thác: (Sau đây gọi là bên B)………………………………………

Số CMND/Giấy CNĐKKD (đối với tổ chức):……………………………………………………………………………

Ngày cấp…………………………………………………Nơi cấp………………………………………………………………

Địa chỉ:……………………………………………………………………………………………………………………..

Điện thoại:……………………………………………………………………………………………………………….

Người đại diện (nếu có)………………………………………………………………………………………………..

Chức vụ:……………………………………………………………………………………………………….

Tài khoản số: ……………………………………………tại ngân hàng: …………………………………………..

Các Bên thống nhất ký Hợp đồng này với các điều khoản và điều kiện như sau:

Điều 1: Thời hạn của Hợp đồng và gia hạn hợp đồng

Thời hạn của Hợp đồng hợp tác kinh doanh này là: 12 tháng

 • Ngày bắt đầu: ……………….            Ngày kết thúc: …………………..

Điều 2: Tổng số vốn góp,  Phuơng thức và Thời hạn góp vốn

Tổng số vốn góp của các bên là: …………………  vnđ

Bằng chữ : ……………………………………..

Điều 3. Cơ chế đầu tư và thực hiện đầu tư cho Danh mục đầu tư

3.1 Bên A mở tài khoản giao dịch chứng khoán đứng tên bên A tại Công ty Chứng khoán do các bên thống nhất là Công ty CP Chứng khoán HCM

3.2 Bên A ủy quyền thực hiện giao dịch chứng khoán cho Bên B để Bên B thay mặt các Bên thực hiện đầu tư cho Danh mục đầu tư.

3.3 Việc quản lý và thực hiện đầu tư cho Danh mục đầu tư phải tuân thủ Chiến lược đầu tư đã được 2 bên thống nhất thoả thuận sau khi Bên A hoàn thành Bảng khảo sát khẩu vị đầu tư của Bên A.

3.4 Căn cứ vào Chiến lược đầu tư, Bên B sẽ ra quyết định đầu tư.

Điều 4: Xác định kết quả kinh doanh và Phân chia Kết quả kinh doanh

Việc tính toán, phân chia kết quả kinh doanh và tính thưởng kinh doanh cũng có thể theo chu kỳ kinh doanh 12 tháng thực hiện vào đúng Ngày ký Hợp đồng.

Thưởng hoạt động sẽ được tính như sau:

Thưởng hoạt động = 20% x Li

Li = NAVt – [NAV0 x (1 + 4% x T)]

Trong đó :

 • Li : là phần vượt trội giữa Giá trị tài sản ròng và Tổng số vốn góp ban đầu nhân với Tỷ suất lợi nhuận tiêu chuẩn.
 • NAVt: là Giá trị tài sản ròng của Danh mục đầu tư tại Ngày liền trước ngày góp thêm hoặc rút một phần vốn kinh doanh.
 • NAV0:Tổng số vốn góp ban đầu.
 • T : ( T>= 12 Tháng)

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Bên A

Kể từ ngày ký hợp đồng này, Bên A không có quyền can thiệp thực hiện giao dịch đầu tư tại tài khoản …………… mang tên …………………………. tại  CTCK HCM

Việc Bên A can thiệp thực hiện giao dịch đầu tư tại tài khoản ………………….. sẽ đồng nghĩa chấm dứt hợp đồng này.

Được thông báo và trao đổi với nhau về phương thức xử lý khi tài khoản lỗ 10%-15% trên tổng tài sản góp vốn, cũng như được quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng, ngừng giao dịch khi vượt quá mức lỗ này. Nếu vượt quá số lỗ đã quy định trên Bên B phải chịu hoàn toàn khoản lỗ này

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Bên B

6.1 Bên B được quyền thay mặt bên A thực hiện đầu tư cổ phiếu, cơ cấu danh mục đầu tư, được quyền sử dụng đòn bẩy tài chính khi thấy cần thiết nhưng không được vượt quá 20% tổng tài sản ròng (NAV), thực hiện các nội dung được ủy quyền theo hợp đồng này.

6.2    Được phân chia kết quả kinh doanh theo quy định của Hợp đồng này.

6.3   Bên B không được quyền thực hiện rút, chuyển tiền từ tài khoản chứng khoán ………………… ra ngoài. Nếu rút tiền từ tài khoản chứng khoán ra sẽ mặc định chuyển vào tài khoản của Ông……………………. như sau:

Số tài khoản: ………………………………………………………………….

Ngân hàng: ………………………………………………………………….

6.4    Bên B báo cáo hàng ngày kết quả giao dịch cổ phiếu cho Bên A

6.5    Bên B báo cáo tổng kết giao dịch trong tuần ( lấy giá tham chiếu để tính toán tạm thời Lỗ/Lãi)

6.6    Bên B không được chạy theo đội lái các cổ phiếu chất lượng kém, chỉ đầu tư các cổ phiếu tốt mà thị giá chưa phản ánh đúng. Trước khi Mua, Bán sẽ thông báo cho Bên A biết.

6.7   Bên B tuân thủ theo đúng nguyên tắc đã được quy định tại hợp đồng này, nếu vi phạm hợp đồng sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật

Các bản của Hợp đồng. Hợp đồng này được lập thành hai (2) bản bằng tiếng Việt, có giá trị pháp lý như nhau. Mỗi bên giữ một (1) bản.

ĐẠI DIỆN BÊN A                                                        ĐẠI DIỆN BÊN B 

HÃY NHẤC MÁY GỌI NGAY CHO TÔI

Miền Bắc:  

Địa chỉ:  Số 34 Láng Hạ, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 091 882 6099

Email: dautuckdbd@gmail.com

Miền Nam: 

Địa chỉ: Số 569 Trần Hưng Đạo, Q5, TP HCM

Điện thoại: 012 6958 1111

Email: dautuckdbd@gmail.com

HOẶC ĐƠN GIẢN HƠN

CLICK ĐĂNG KÝ NGAY VÀ ĐIỀN THÔNG TIN

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN – HỖ TRỢ MIỄN PHÍ TỪ CHÚNG TÔI

( Nhấp chuột vào ĐĂNG KÝ và điền thông tin để được tư vấn )

(Visited 273 times, 1 visits today)